Árcsökkenés!

Szállítási díjak: 1490 Ft.

Számfestők már 5990 Ft-tól!

30.000 Ft feletti rendelésnél INGYENES szállítás!

Blog

Otthonihobbi nyereményjáték

2022.02.23 12:51
Otthonihobbi nyereményjáték

1. A játék és a szervez

Jelen szabályzat az Otthoni Hobbi által kezelt Facebook oldalán futó

nyereményjátékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviseljével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselje járhat el.

A nyertes személye: az, aki a nyereményjáték feltételeinek eleget tett, és a véletlenszeren történsorsolás folyamán kiválasztásra került.

A Játékban a Szervezés közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes kör
en megismerte

a Játékszabályzatot.
Szervez
, annak nyertesre való átruházását követen, nem vállal felelsséget a

tárgynyeremény tulajdonjogát illeten.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. A Játék idtartama: 2022.02.23.-2022.02.28. 00:00
Nyertesek száma: 1
Nyeremény: 1 db, a nyertes által választott számfest
készlet

Eredményhirdetés: 2022.03.01. kedd 10:00-14:00 között.

3. A játék menete, érvényes nevezések

A játékban való részvétel: a játékban való részvételhez a nyereményjáték posztja alatt kell válaszolni a

Szervezáltal feltett -jelen esetben: melyik témájú számfestt festenéd ki szívesen - kérdésre.

Sorsolás:

A Játék során a nyertesek között a 2. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyertes nevét a SzervezFacebook oldalán tesszük közzé legkésbb a sorsolásra megjelölt idpontot követ3 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervez.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha az eredményhirdetposztra 5 munkanapon belül nem jelentkezik Szerveznél a Facebookon privát üzenetben

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelm
en bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,

mellyel jogosulatlan elnyre tett szert;
§ egyértelm
en bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

Nyereményátadás
· A szavazás lezárását és az eredményhirdetést követ
en a nyertes felveszi a kapcsolatot a

Szervezvel és egyeztetjük vele az átadással kapcsolatos részleteket.

4. Játékosok és nyertes kötelezettségei

A nyertes személye: az, aki a játékban való részvétel után véletlenszeren kiválasztásra kerül. Elismeri, hogy a nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes nevét a SzervezFacebook oldalán tesszük közzé az eredményhirdetésként megjelölt idpontban.

5. Nyertes értesítése, nyeremény átvétel:

A nyertes Facebook üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot, miután posztban kihirdettük a nevét.

6. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttmködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehetát és a Szervezt semmilyen felelsség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény a játék lezárása után kerül átadásra (futárszolgálat által) a nyertes számára.

7. A Szervezfelelssége

A Szervezkizárja felelsségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvképtelen személy törvényes képviselhozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztésébl, egyéb okból történsikertelen kézbesítésébl, illetve annak késedelmébl ered, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztmagatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektl a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervezfenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervezfenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék idtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2022.02.23.

Otthoni Hobbi